Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Το ΕΜΠ ανέλαβε τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στον Δήμο Μεγαλόπολης για το 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης
και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
.........

Αντικείμενο της σύμβασης - Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
. Το έργο συνίσταται στην αποτύπωση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων
του Δήμου Μεγαλόπολης που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση

..........
Για την περίπτωση του ελέγχου καταλληλότητας του νερού ύδρευσης των διαφόρων
πηγών υδροληψίας του Δήμου Μεγαλόπολης, θα γίνει αναλυτικός έλεγχος της
ποιότητας των υδάτων ως προς ένα πλήθος βασικών μικροβιολογικών και
φυσικοχημικών παραμέτρων που αναφέρονται στην ελεγκτική παρακολούθηση
(Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 και οι τροποποιήσεις της).
Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί σε δέκα (10)
δείγματα νερού

δέκα διαφορετικών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
..........

Συνολικά θα ληφθούν και θα αναλυθούν εκατό (100)
δείγματα νερού
εντός του 2015,
τα οποία θα καλύπτουν αφενός μεν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. σχετικά με τον
απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων και επιπρόσθετα θα επιτυγχάνεται πλήρης ποιοτικός
έλεγχος του δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών του Δήμου.

.......
Αμοιβή
Για την εκτέλεση του συμφωνημένου έργου θα καταβληθεί αμοιβή
συνολικού ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ
(15.990,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "Το ΕΜΠ ανέλαβε τον έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού στον Δήμο Μεγαλόπολης για το 2015"

5000 + 7833 ευρώ για έκτακτες επισκευές στις τέντες της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης

Συντήρηση και επισκευή τεντών Λαϊκής Αγοράς  Μεγαλόπολης
..... σήμερα την τετάρτη (4η) του μήνα Φεβρουαρίου , του έτους 2015 , ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
η Οικονομική Επιτροπή.....


Παρόντες                                                                  Απόντες
1.Διονύσιος Παπαδόπουλος– Πρόεδρος
2.Αθανάσιος Δάρρας                                                Χρήστος Δημόπουλος
3.Πολύβιος Κακκαβάς
4.Ιωάννης Φουσέκης
5.Σπυρίδων Τσιριγώτης
6.Ιωάννης Γεωργακόπουλος

..........

Συντήρηση και επισκευή τεντών Λαϊκής Αγοράς ....όπου έχει αρχικά γραφεί πίστωση
5.000,00 € με την μεταφορά ποσού 7.883,82€ από το αποθεματικό  κεφάλαιο
 Κ.Α 9111 για την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
των τεντών του στεγάστρου της λαϊκής αγοράς
Μεγαλόπολης
και την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν εκτάκτως από τα έντονα
και ακραία καιρικά φαινόμενα (δυνατούς ανέμους, ισχυρούς παγετούς) ,
με σκοπό την προστασία των πωλητών αλλά και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την προστασία της ιδιοκτησίας
και της δημόσιας περιουσίας.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.


-------------------------------------------------------------------
Ο  Δήμαρχος  Μεγαλόπολης  αποφασίζει.....
την απευθείας ανάθεση στον Δημήτριο Σωτ. Αρβανίτη –Κατασκευή & Εμπορία Τεντών
Κολοκοτρώνη 55 22200 Μεγαλόπολη με Α.Φ.Μ 050656918 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης
Μεγαλόπολης έναντι αμοιβής 12.883,82€ συμπεριλαμβανομένου του (Φ.Π.Α 23%)
την προμήθεια των παρακάτω ειδών:......


Δείτε  ολόκληρη την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "5000 + 7833 ευρώ για έκτακτες επισκευές στις τέντες της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης"

13.662 + 9.256 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα πλήρωσε ο Δήμος Μεγαλόπολης

«Έγκριση δαπανών του Δήμου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας»

....σήμερα την δεκάτη τρίτη (13η)του μήνα Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης,.....

 Παρόντες                                                         Απόντες
1.Διονύσιος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος         1.Ιωάννης Γεωργακόπουλος
2.Αθανάσιος Δάρρας
3.Πολύβιος Κακκαβάς
4.Ιωάννης Φουσέκης
5.Σπυρίδων Τσιριγώτης
6.Χρήστος Δημόπουλος

.......

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν και ψηφίζουν:
1.Πίστωση δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο EURO (13.662,00€),
για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, για την κίνηση των αντλιοστασίων των Τοπικών Κοινοτήτων του  Δήμου Μεγαλόπολης.

2 .Πίστωση εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι EURO (9.256,00€),
για τον ηλεκτροφωτισμό οδών, πλατειών, δημοτικού αναμεταδότη και κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης.

Δείτε ολόκληρη  την  ανάρτηση  στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "13.662 + 9.256 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα πλήρωσε ο Δήμος Μεγαλόπολης"

Με 6.729.241,96 EURO στο ταμείο του Δήμου Μεγαλόπολης έκλεισε ο Φεβρουάριος 2015

 «Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2015»
 
....σήμερα την δεκάτη τρίτη (13η)του μήνα Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης,.....

 Παρόντες                                                         Απόντες
1.Διονύσιος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος         1.Ιωάννης Γεωργακόπουλος
2.Αθανάσιος Δάρρας
3.Πολύβιος Κακκαβάς
4.Ιωάννης Φουσέκης
5.Σπυρίδων Τσιριγώτης
6.Χρήστος Δημόπουλος

.......

Α ́ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ 2015
Τακτικά 3.071.740,29 EURO
Έκτακτα Ανειδίκευτα 1.387.062,98 EURO
Έκτακτα Ειδικευμένα  2.432.337,50 EURO

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 6.891.140,77 EURO

Β ́ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ


Τακτικά 258.560,56 EURO
Έκτακτα Ανειδίκευτα 1.917,34 EURO
Έκτακτα Ειδικευμένα  9.521,26 EURO
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΝΑ 269.999,16 EUROΓ ́ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τακτικά 239.800,20 EURO
Έκτακτα Ανειδίκευτα 0,00  EURO
Έκτακτα Ειδικευμένα 192.097,77 EURO
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΗΝΑ 431.897,97  EUROΔ ́ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τακτικά 3.090.500,65 EURO
Έκτακτα Ανειδίκευτα 1.388.980,32 EURO
Έκτακτα Ειδικευμένα 2.249.760,99 EURO
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (Α + Β -Γ)     6.729.241,96  EURO

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 410/540420-76 283.209,33  EURO
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK  (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 84781916) 511-00-2001-000-534 92.451,20 EURΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 511-00-2210-039-355/01 4.000.000,00 EURO
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 87704963) 511-00-2001-000-593 2.234.935,48 EURO
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 88300386ΕΑΠ) 511-00-2001-000-606 1.033,19 EURO
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΝΕΡΟ) 410/540422-33 410/540422-33 117.612,76 EURO
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ  6.729.241,96  EURO

ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 0,00 EURO
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ (Α) +(Β) 6.729.241,96 EURO


Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "Με 6.729.241,96 EURO στο ταμείο του Δήμου Μεγαλόπολης έκλεισε ο Φεβρουάριος 2015"

15.000 ευρώ για την φροντίδα των αδέσποτων στη Μεγαλόπολη
....σήμερα την δεκάτη τρίτη (13η)του μήνα Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης,.....

 Παρόντες                                                         Απόντες
1.Διονύσιος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος         1.Ιωάννης Γεωργακόπουλος
2.Αθανάσιος Δάρρας
3.Πολύβιος Κακκαβάς
4.Ιωάννης Φουσέκης
5.Σπυρίδων Τσιριγώτης
6.Χρήστος Δημόπουλος

........

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζουν συνολική πίστωση δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€)
για την καταβολή της δαπάνης, για την εκτέλεση της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων».
Η ανωτέρω πίστωση, θα διατεθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε ολόκληρη την αποφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΔιαβάστε περισσότερα... "15.000 ευρώ για την φροντίδα των αδέσποτων στη Μεγαλόπολη"

Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΑΠΕΔΔ αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουλουράς.(εκ Μεγαλοπόλεως)

Τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε ο συμπατριώτης μας και πολιτικός επιστήμονας Γιώργος Κουλουράς.Όπως αναφέρει ο Γιώργος «Η κοινωνική πολιτική είναι ένας παρά πολύ ευαίσθητος τομέας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ουσίας της πολιτικής. Η Πολιτική χρειάζεται κοινωνικές ευαισθησίες, γιατί σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις την ζωή καθημερινών ανθρώπων καλύτερη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους με πρωτεύοντα ρόλο την αξιοπρέπεια τους. Ο αγώνας για μια δίκαιη κοινωνία, για μια πολιτεία που βάζει πρώτα τον πολίτη δεν τελειώνει ποτέ. Ως πολιτικοί επιστήμονες έχουμε την υποχρέωση να ξανά φέρουμε στο προσκήνιο της ουσία της πολιτικής. Έχουμε την υποχρέωση να υπηρετούμε και να πρεσβεύουμε αρχές και αξίες, για να μπορούμε να κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Η ουσία της πολιτικής δεν είναι ψεύτικα χαμόγελα, κεράσματα, κουμπαριές και «φιλικά» χτυπήματα στην πλάτη, ούτε η εξυπηρέτηση συμφερόντων της διαπλοκής. Η ουσία της πολιτικής είναι να είσαι εκεί, να γνωρίζεις τα προβλήματα των πολιτών και να προσπαθείς να τα λύνεις»


Διαβάστε περισσότερα... "Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΑΠΕΔΔ αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουλουράς.(εκ Μεγαλοπόλεως)"

"Το Γυμνάσιο Βαρθολομιού στο Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας"

Οι επισκέψεις των σχολείων συνεχίζονται και την Παρασκευή 27/3/2015 το Γυμνάσιο Βαρθολομιού Ηλείας ξεναγήθηκε στο Μ.Λ.Π.Δ.Α.Όλοι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό χαρακτηρίζοντας το Μουσείο σύγχρονο με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Με αφορμή τη μόνιμη συλλογή του Ιωαν. Μπακόπουλου αλλά και τα εκθέματα της προσωρινής έκθεσης αναπτύχθηκε διάλογος σχετικά με την ανάγκη διατήρησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αρκετοί μαθητές μπήκαν στο παιχνίδι του αποσυμβολισμού των εκθεμάτων και του συσχετισμού με τους μύθους. Επίσης σχολίασαν θετικά τόσο τις ειδικές υποδομές του Μουσείου οι οποίες εξασφαλίζουν πρόσβαση στις ομάδες Α.με.Α. όσο και την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κρίνοντας το επίπεδο πληροφόρησης ικανοποιητικό.

Ευχαριστούμε τόσο τους μαθητές του Γυμνασίου Βαρθολομιού, που τήρησαν με σεβασμό του κανονισμούς του Μουσείου όσο και τους καθηγητές τους για την πολύτιμη βοήθεια στο συντονισμό των ομάδων και τη συνεργασία.

Δείτε  επιπλέον  πληροφορίες  και  φωτο  εδώ:

Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας


Διαβάστε περισσότερα... ""Το Γυμνάσιο Βαρθολομιού στο Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας""

Εξαιρετική η παρουσία της Θεατρικής Ομάδας Μεγαλόπολης στο Φεστιβαλ ΚαρδίτσαςΣτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας συμμετείχε η Θεατρική Ομάδα της Μεγαλόπολης!

Την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, παρουσίασε την παράσταση «Ρώσικη Σαλάτα», σε τρία μονόπρακτα. Η σκηνοθεσία ήταν της κυρίας Λαμπρινής Μίχου.

Η Θεατρική ομάδα Μεγαλόπολης ιδρύθηκε το 2009 και αριθμεί 60 μέλη.

Διαβάστε περισσότερα... "Εξαιρετική η παρουσία της Θεατρικής Ομάδας Μεγαλόπολης στο Φεστιβαλ Καρδίτσας "

2ήμερο Θρησκευτικού Χορωδιακού Φεστιβάλ στην Τρίπολη

Ο Δήμος Τρίπολης, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων, θα προσπαθήσει
να αναδείξει την κατάνυξη των Άγιων αυτών Ημερών.

Στα πλαίσια αυτά, η αφετηρία αυτών, πραγματοποιείται στο διήμερο 28 και 29 Μαρτίου
όπου ο Δήμος Τρίπολης συμμετέχει στο 6ο Πανελλήνιο Θρησκευτικό
Χορωδιακό Φεστιβάλ Τρίπολης.
Εκεί, η Χορωδία Τρίπολης θα ερμηνεύσει μαζί με άλλες χορωδίες
Βυζαντινά ακούσματα των ημερών στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο,
στις 19.00 και τις δυο μέρες..

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το εξής:
Σάββατο 28 Μαρτίου
•    Χορωδία Αγίας Παρασκευής
•    Χορωδία Μουσικού Ομίλου Σύρου
•    Νεανική Γυναικεία Χορωδία Τρίπολης, «LA VITA»
Κυριακή 29 Μαρτίου
•    Χορωδία Παλλήνης
•    Χορωδία Αιγίου 1933
•    Μικτή Χορωδία Τρίπολης
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας.


Εκ του Γραφείου Τύπου


Διαβάστε περισσότερα... "2ήμερο Θρησκευτικού Χορωδιακού Φεστιβάλ στην Τρίπολη"

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Οδ Κωνσταντινόπουλος για υπουργούςκαι καταθέσεις στο εξωτερικό


¨Όταν  τα  tweet   "γράφουν "  πολιτική....Διαβάστε περισσότερα... "Οδ Κωνσταντινόπουλος για υπουργούςκαι καταθέσεις στο εξωτερικό"

Αλλάζει σήμα - λογότυπο ο Δήμος Μεγαλόπολης
........ΟΜΟΦΩΝΑ:  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη χρήση σήματος – λογότυπου δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Μεγαλόπολης,
που θα σχετίζεται με την ιστορία και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών
του άρθρου 7 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ

Δείτε  ολόκληρη  την απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "Αλλάζει σήμα - λογότυπο ο Δήμος Μεγαλόπολης"

ΔΣ Μεγαλόπολης: "Νερό και αλάτι...", ανακλήθηκε η απόφαση για δίωξη των Ραψομματαίων για την "επίμαχη στάση λεωφορείου"


ΟΜΟΦΩΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ανακαλεί την αριθμ. 307/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
με την οποία είχε αποφασισθεί να παραπεμφθεί το άκρως προσβλητικό και συκοφαντικό με ψευδή στοιχεία δημοσίευμα
του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Ραψομματαίων
«Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
(Νέα της Μεγαλοπόλεως, Καφενείο της Μεγαλόπολης),
αναφορικά με τη στάση λεωφορείου στην Τ.Κ. Ραψομμάτη,
σε νομική υποστήριξη για πιθανή άσκηση ποινικών ευθυνών, καθότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και ομόνοια μεταξύ των Συλλόγων της περιοχής και της Δημοτικής Αρχής.


Δείτε  ολόκληρη  την  απόφαση  στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------

Όσον  αφορά  την  "Επίμαχη  στάση  Λεωφορείου".....
(ας  θυμηθούμε  τι  είχε  λεχθεί  στο ΔΣ  Μεγαλόπολης Μάιος 2013)
(Πηγή βίντεο Καφενείο Μεγαλόπολης)ΟΜΟΦΩΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να μη γίνει κατεδάφιση ούτε μεταφορά της στάσης Λεωφορείου Τ.Κ. Ραψομμάτη, η οποία έχει νομιμοποιηθεί,
σύμφωνα με το Απόσπασμα του αριθμ.
1/18-02-2015 (Θέμα 9ο) Πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων
& Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (ΣΥΠΟΘΑ),
κατόπιν εξέτασης της υποβληθείσας ένστασης – προσφυγής του Δήμου Μεγαλόπολης,
με το οποίο αποφασίστηκε ότι για τέτοιου τύπου δημοτικές κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο δεν απαιτείται Οικοδομική ΄Αδεια,
και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται πλέον οι
διαδικασίες υπαγωγής του κτίσματος στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/08-08-2013
τεύχος Α΄).

Δείτε  ολόκληρη  την  απόφαση  ΕΔΩ
Διαβάστε περισσότερα... "ΔΣ Μεγαλόπολης: "Νερό και αλάτι...", ανακλήθηκε η απόφαση για δίωξη των Ραψομματαίων για την "επίμαχη στάση λεωφορείου" "

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Έντονη χαλαζόπτωση εδώ και μισή ώρα στην Καρύταινα - Προβλήματα στον δρόμο


Έντονη χαλαζόπτωση παρατηρείται εδώ και μισή ώρα στην Τοπική Κοινότητα Καρύταινας.
Μεσημέρι Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015, ώρα 14.30
Χαλάζι, χοντρό σαν καρύδι έχει καλύψει το οδόστρωμα , τα χωράφια και κάθε επιφάνεια, δυσχεραίνοντας έτσι την κυκλοφορία. 

Τοπικές ριπές ήλιου υπάρχουν προς το παρόν στη Μεγαλόπολη, 
αλλά η έντονη συννεφιά φαίνεται να την πλησιάζει.------------------------------------------------------------------------------

Ώρα 18.32
Ανακοινώνεται ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων στο παρακάτω οδικό δίκτυο,
έχει διακοπεί λόγω χαλαζόπτωσης:

Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

   -Από το 10ο χλμ της Ε.Ο. Μεγαλόπολης - Ανδρίτσαινας (Καρβουνάρι), από και προς Καρύταινα και Ανδρίτσαινα.
Διαβάστε περισσότερα... "ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Έντονη χαλαζόπτωση εδώ και μισή ώρα στην Καρύταινα - Προβλήματα στον δρόμο"

Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους αγρότες με εγγύηση Κομισιόν


Τη δηµιουργία ενός αγροτικού ταµείου που θα λειτουργεί σαν μηχανισμός εγγυήσεων για έκδοση δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και θα απευθύνεται κυρίως σε νέους αγρότες ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν.

Με στόχο την εξασφάλιση ενυπόθηκων δανείων για την υλοποίηση Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Μάλιστα, το σχέδιο αυτό της Κομισιόν θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάνω σε τομείς που χρήζουν µεγαλύτερης επενδυτικής ενίσχυσης, όπως η δασοκοµία, ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας γαλακτοκοµικών, το µάρκετινγκ και το branding αγροτικών προϊόντων.

Ο μηχανισμός αυτός έχει ως στόχο, όπως ειπώθηκε στην παρουσίαση, να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα του 2ου Πυλώνα, προσφέροντας εγγυήσεις για χρηματοδοτικά μέσα που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ, όπως εν προκειμένης το ΤΑΕ το οποίο έως σήμερα παρουσιάζει μηδενική απορροφητικότητα κονδυλίων.

Γενικότερα τα επενδυτικά δάνεια θα αφορούν αγροτικές εκμεταλεύσεις, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και πολλούς άλλους τομείς.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια εκδήλωσης παρουσίασης των κοινών εργασιών σε εκπροσώπους των κρατών μελών και των περιφερειών ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, δήλωσε:
«Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Με την απόκτηση πιο ελεύθερης ροή των πιστώσεων, μπορούν να μετατραπεί ένα ευρώ δημόσιου χρήματος σε δύο ευρώ, τρία ευρώ ή και περισσότερα ευρώ, από ενυπόθηκα δάνεια για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, ιδιαίτερα τους νέους αγρότες, και άλλους επιχειρηματίες της υπαίθρου, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η κοινή εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, που καθορίζεται λεπτομερώς σήμερα, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου».

Με την σειρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Wilhelm Molterer είπε:
«Η ανάγκη για επενδύσεις στις αγροτικές οικονομίες της ΕΕ είναι τεράστια, ενώ η δημόσια στήριξη περιορίζεται από την σπάνη των δημόσιων οικονομικών πόρων. Αυτό που χρειαζόμαστε, επομένως, είναι ένας έξυπνος τρόπος που θα χρησιμοποιήσει τα δημόσια μετρητά για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και θα ξεκλειδώσετε τις επενδύσεις. Χρηματοδοτικά μέσα που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ αντιπροσωπεύουν ένα πραγματική παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Η χρήση των μέσων αυτών είναι προς το συμφέρον των δικαιούχων του ΕΓΤΑΑ πέρα από τις απλές επιχορηγήσεις».

Το ιστορικό

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα (όπως ταμεία εγγυήσεων, ανακυκλούμενα κεφάλαια και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια) στα επτά χρόνια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τους, όταν αποδεικνύεται εκ των προτέρων η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που παρουσιάζονται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, μέχρι στιγμής, έχουν μόνο μέτριες προβλέψεις για τη χρήση των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων, εν μέρει λόγω έλλειψης εξοικείωσης με αυτά.

Ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα εξ αρχής μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα μία φορά εάν το υπεύθυνο κράτος μέλος ή η περιφέρεια πειστεί για την ελκυστικότητα της χρήση αυτών των εργαλείων, προκειμένου  να αυξηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εργασίας του Μνημονίου καλύπτει επίσης την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη γεωργία, τον τομέα τροφίμων και την δασοκομία, καθώς και συνήθεις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ για έργα στον τομέα της γεωργίας ή των αγροτικών περιοχών.


agronews.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους αγρότες με εγγύηση Κομισιόν"

Δήμος Τρίπολης: Συνάντηση Δημάρχου Τρίπολης με Αναπληρωτή Υπουργό Δημοσίας Τάξης (βίντεο)


Σήμερα 27-03-2015, πραγματοποίησε επίσκεψη ο Αναπληρωτής υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Πανούσης Ιωάννης, στο Δημαρχείο Τρίπολης, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παυλή.

Ο κ. Παυλής ανέπτυξε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο σχετικά με το αντικείμενό του και τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη ενίσχυσης της Αστυνομίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε άλλες πολλές ελλείψεις που υπάρχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία σωστής αστυνόμευσης. Ακόμα αναφέρθηκε η αναγκαιότητα της διατήρησης, αλλά και ενίσχυσης των περιφερειακών αστυνομικών τμημάτων.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Τάσος Κακλαμάνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Βόσνος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος.


Πριν αποχωρήσει ο Υπουργός , επισκέφθηκε μια σύσκεψη που γινόταν εκείνη τη στιγμή για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω και της Τεγεάτικης καταγωγής του, όπου δήλωσε ότι όπου και ότι χρειαστεί θα συστρατευτεί για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Εκ του Γραφείου Τύπου

Δείτε  τις  δηλώσεις  του  Υπουργού  κ.  Πανούση
(Πηγή  βίντεο  Arcadia  Portal)

Διαβάστε περισσότερα... "Δήμος Τρίπολης: Συνάντηση Δημάρχου Τρίπολης με Αναπληρωτή Υπουργό Δημοσίας Τάξης (βίντεο)"

Έτοιμη η κυβερνητική λίστα των μεταρρυθμίσεων για αποστολή στο Brussels Group

Από Δευτέρα ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα για την κυβέρνησηΟλα είναι έτοιμα και απομένουν μόνο οι τελευταίες πινελιές πριν σταλεί μπορεί και απόψε η λίστα των μεταρρυθμίσεων στο Brussels Group. Αυτό γίνεται γνωστό από κυβερνητικές πηγές που τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη για την Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μακράς διάρκειας για την κυβέρνηση και τη χώρα καθώς όλα δείχνουν ότι είμαστε ενώπιον μιας νέας σύγκρουσης με τους εταίρους και δανειστές.

Κι αυτό γιατί η περιβόητη πια "λίστα μεταρρυθμίσεων", σύμφωνα με αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, σε καμία περίπτωση δεν θα περιλαμβάνει δημοσιονομικά ή φορολογικά μέτρα όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ, αν και για το συγκεκριμένο φόρο υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνει τις προσπάθειες του στην διαμόρφωση μιας λίστας μεταρρυθμίσεων που θα στηρίζεται ως επί το πλείστον σε διαρθρωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις με έμφαση στο φορολογικό σύστημα, αναγνωρίζοντας ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί ιδίως στα μικρομεσαία στρώματα.

Αγορές και οικονομικοί κύκλοι εντός και εκτός Ελλάδας με αφορμή τις δηλώσεις Βαρουφάκη, Τσακαλώτου και στελεχών της "αριστερής" πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ρήξης με τους δανειστές, αλλά και την απρόβλεπτη στάση των ΑΝΕΝ δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.

Μάλιστα θεωρούν ότι ακόμη και στην περίπτωση ενός "έντιμου συμβιβασμού" κατά την προσφιλή τοποθέτηση το Μεγάρου Μαξίμου μπορεί να υπάρξουν πολιτικές διεργασίες που θα ανατρέψουν την εφαρμογή και υλοποίηση ακόμη και αυτού του "συμβιβασμού".

Ήδη η Ραχήλ Μακρή και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν εισπρακτικά μέτρα και ιδιωτικοποιήσεις όπως των περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ ο Στάθης Λεουτσάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, τόνισε «Η ρήξη είναι πάντα ανοιχτή. Στραγγαλισμό ή νέα υποταγή δεν πρόκειται να δεχθεί η κυβέρνηση. Εμείς απαντάμε όχι και στα δύο».

Επίσης στην ιστοσελίδα iskra.gr που εκφράζει τις θέσεις της «Αριστερής Πλατφόρμας» σε άρθρο, με υπότιτλο «οι γύπες των αγορών μαζί με την γερμανική Ε.Ε. σε βρόμικο ρόλο», γίνεται λόγος για «νεοαποικιοκράτες της γερμανικής Ε.Ε.», που «όλο αυτό το διάστημα κατέβαλλαν άοκνες προσπάθειες για να στραγγίζουν κάθε ίχνος ρευστότητας και να κλείσουν όλες τις στρόφιγγες χρηματοδότησης».

«Το ευρωπαϊκό κατεστημένο -αναφέρεται- ακόμη πιο αδίστακτα και προκλητικά περισφίγγει τη θηλιά στο λαιμό της οικονομίας της χώρας, πιστεύοντας ότι έτσι θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να εγκαταλείψει το ριζοσπαστικό της πρόγραμμα, για το οποίο την επέλεξε ο ελληνικός λαός, και να εφαρμόσει καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές» και καταλήγει «Οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ε.Ε., που μαζί με την ελληνική ολιγαρχία και τα πιο κερδοσκοπικά τμήματα του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, έχουν εξαπολύσει το όργιο αυτό των απειλών, των εκβιασμών και των πιέσεων δεν θα τα καταφέρουν. Η Ελλάδα έχει - και μπορεί να βρει περισσότερες - εναλλακτικές λύσεις, που θα δώσουν ανάσες στο λαό και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια ανορθωτική πορεία του τόπου. Ο μονόδρομος της εξαθλίωσης και της λιτότητας έχει κλείσει τον κύκλο του».
Διαβάστε περισσότερα... "Έτοιμη η κυβερνητική λίστα των μεταρρυθμίσεων για αποστολή στο Brussels Group"

Τζιούμης: Ο δήμαρχος τρέχει πίσω από τις εξελίξεις


«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τη δημοτική μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Κώστας Τζιούμης την Παρασκευή 27 Μαρτίου, προκειμένου να τοποθετηθεί επάνω στις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα των απορριμμάτων που συνεχίζει να ταλανίζει την πόλη, ενώ τόνισε ότι ως παράταξη δεν συμφωνούν πια με την επιλογή της δημοτικής αρχής για τον ορισμό του παλαιού νταμαριού στον Άγιο Βλάση ως χώρου προσωρινής απόθεσης των απορριμμάτων, καθώς από εκεί περνά πηγή νερού που υδροδοτεί μέρος της Τρίπολης αλλά και γύρω χωριά.
Στην αρχή της τοποθέτησής του, ανέφερε: «Αυτό που βλέπουμε, είναι ότι η κατάσταση είναι αφόρητη, δεν έχουν μαζευτεί τα σκουπίδια, οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το κατεπείγον ΔΣ για τα απορρίμματα και ακολούθησαν δύο συσκέψεις των επικεφαλής. Τελικά, καταλήξαμε σε ιδιωτικό χώρο, διότι δεν μπορείς να πάρεις δημόσιο χώρο άμεσα».
Ακολούθως, απηύθυνε μια ρητορική ερώτηση, όπως είπε, αναφερόμενος στην καθυστέρηση του ορισμού ιδιωτικού χώρου από τη δημοτική αρχή:
«Γιατί η απόφαση για μίσθωση έγινε τώρα, και όχι πριν από τρεις ή και πέντε μήνες; Μεγάλο σφάλμα της διοίκησης του δήμου. Εμείς το είχαμε ως παράταξη ζητήσει από τον Σεπτέμβριο, για να έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα απορρίμματα. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε, σχεδόν 4 μήνες είναι τα απορρίμματα στον δρόμο, και έτσι η απόφαση ελήφθη με το μαχαίρι στον λαιμό».

Ο κ. Τζιούμης επέρριψε σημαντική ευθύνη στη δημοτική αρχή για την καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει η επιλογή του χώρου με καλύτερες συνθήκες, αν είχε δημοσιευθεί μια προκήρυξη.
«Θα μπορούσαμε να είχαμε βρει καλύτερο χώρο από τον Άγιο Βλάση, ίσως και καλύτερη τιμή», υπογράμμισε.

Ως προς την επιλογή της θέσης στον Άγιο Βλάση και κάτω από τις συνθήκες με τις οποίες ελήφθη η απόφαση, είπε:
«Προχθές εμάς μάς προτάθηκε ένας χώρος χωρίς τοπογραφικό, και ψηφίστηκε ο χώρος με αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να τηρηθούν τα όσα λέει ο Νόμος. Ο τόπος βρίσκεται μέσα σε δάσος, πρέπει να ληφθούν μέτρα αν τον εγκρίνει η Πυροσβεστική, ίσως πρέπει να φυλάσσεται όλο το 24ωρο. Αλλά και να εξασφαλισθεί ότι τα απορρίμματα θα μείνουν εκεί για ελάχιστους μήνες, και μετά θα μεταφερθούν σε ιδιωτική μονάδα διαχείρισης. Εμείς, σαν παράταξη, χωρίς να έχουμε άλλη επιλογή, είπαμε να ψηφίσουμε τον χώρο για να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη λεπτομέρεια της ύπαρξης πηγής νερού κοντά στο νταμάρι, για την οποία δεν έγινε λόγος στο Δημοτικό Συμβούλιο:
«Την επόμενη μέρα μάθαμε ότι κοντά στον χώρο υπάρχει μια πηγή από την οποία υδροδοτείται τμήμα της πόλης και κάποια χωριά. Δεν αναφέρθηκε εκείνο το βράδυ στο ΔΣ. Περίπου 800 μέτρα απέχει από το νταμάρι, εμείς όμως δεν συμφωνούμε πλέον με τη χρήση αυτού του χώρου, διότι δεν εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει επιμόλυνση από την προσωρινή έστω εναπόθεση των απορριμμάτων». «Ο δήμαρχος τρέχει πίσω από τις εξελίξεις», υπογράμμισε.

Ακόμη, ο κ. Τζιούμης ζήτησε ενημέρωση από τη δημοτική αρχή ως προς το θέμα της δημοτικής μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, διότι, όπως είπε, το πρόβλημα δεν λύνεται με τη δημιουργία μιας χωματερής. Τέλος, επέρριψε ευθύνη τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στην Περιφέρεια για την καθυστέρηση των διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου.


arcadiaportal.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Τζιούμης: Ο δήμαρχος τρέχει πίσω από τις εξελίξεις"

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ. Ν. Αργολίδας - ΥΠΕΓΡΑΦΗ

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου ΑργολίδαςΥπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου και Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – ΚΕΦΙΑΠ) από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και το Διοικητή του Νοσοκομείου Άργους κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεων ΑΠΕ και ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.747.429 ευρώ. Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις επιδιώκεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου και θερμικής ενέργειας, μείωση εκπομπών CO2 και ορθολογικότερη χρήση ενέργειας. Με την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιφέρει το σύνολο των παρεμβάσεων θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με ικανοποιητική αποδοτικότητα και σημαντικά οφέλη στους χρήστες του κτιρίου, όπως θερμική άνεση, ευεξία, κλπ.


Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος και οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Βασίλης Σιδέρης και Θεοφάνης Στεφανόπουλος.

Διαβάστε περισσότερα... "Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γ. Ν. Αργολίδας - ΥΠΕΓΡΑΦΗ"

Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2015


Σας προσκαλούμε όπως, τη 1η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να
ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015,
μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των Προκριματικών
αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων στην πόλη της Μεγαλόπολης.

3. Διάθεση πίστωσης ποσού 31.137,50€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών
ΣΑΤΑ έτους 2015 (1η Εντολή μεταφοράς), για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης
έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου.

4. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση
της αριθμ. 468/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και
Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου - Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής
Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

7. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με μεταφορά πιστώσεων από το
Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) -
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

8. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. για
την κάλυψη επειγουσών εργασιών του Δήμου - Τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2015.

9. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού πλησίον της Ιεράς
Μονής Καλάμου της Τ.Κ. Ατσιχόλου» της Δ.Ε. Γόρτυνος - Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους
2015.

10. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Καρίταινας» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

11. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων στην Τ.Κ. Καρίταινας» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

12. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Κυπαρισσίων» της Δ.Ε.
Γόρτυνος.

13. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Διάνοιξη και κατασκευή οδού από θέση Τσιουγκάνη μέχρι οικία Αγγελόπουλου Τ.Κ.
Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

14. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

15. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης Οικ. Παλαιοκάστρου Τ.Κ.
Σαρακινίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

16. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων σε δημοτικούς δρόμους της Τ.Κ. Βάγγου» της Δ.Ε.
Μεγαλόπολης.

17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Αποπεράτωση θεάτρου Τ.Κ. Γέφυρας» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοινοτικού γραφείου Οικισμού Παλαιομοιρίου
Τ.Κ. Τριλόφου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

19. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων Τ.Κ. Τριποτάμου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
20. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Συντήρηση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Χράνων» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

21. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων
Τ.Κ. Χράνων» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

22. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Γιανναίων» της Δ.Ε.
Φαλαισίας.

23. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου» της Δ.Ε.
Φαλαισίας.

24. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καμάρας» της Δ.Ε. Φαλαισίας.

25. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Οικισμού Καμποχωρίου Τ.Κ. Καμάρας» της
Δ.Ε. Φαλαισίας.

26. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο
«Ασφαλτόστρωση δρόμου από πλατεία έως Νεκροταφείο Τ.Κ. Λεονταρίου» της Δ.Ε.
Φαλαισίας.

27. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και
κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού
Τρίπολης - Μεγαλόπολης».

28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και
κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Επαρχιακής
Οδού Μεγαλόπολης –Περιβολίων»

29. Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση
των Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης έτους 2013».
30. Παραλαβή Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια
Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Παραδοτέο:
Π1).

31. Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία «ΜΑΝΩΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» για την υλοποίηση
των Δράσεων στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης «Πρωτοβουλία
Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013 της Α.Σ. «Αρκαδικό Δίκτυο».

32. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού
σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην οδό Φιλοποίμενος 99 Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου
Μεγαλόπολης.

33. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού
σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην οδό Γ. Μπελδέκα & Πετροπούλου Δήμου
Μεγαλόπολης.
4

34. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στην Τ.Κ. Βάγγου Δήμου Μεγαλόπολης.

35. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του
Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Μαραθούσας (Οικισμός Β΄) Δήμου Μεγαλόπολης.

36. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στην Τ.Κ. Ν. Εκκλησούλας Δήμου Μεγαλόπολης.

37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο
«Κατασκευή στέγης και κουφωμάτων στο πυρόπληκτο πολιτιστικό κέντρο Τ.Δ.
Αναβρυτού».

38. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μελά».

39. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα- Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

40. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος Θεόδωρου Παλαμίδη.

41. Καθορισμός των κέντρων των μη οριοθετημένων οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης.

42. Μείωση μισθώματος σχολικού Κυλικείου Γυμνασίου – Ενιαίου Λυκείου
Μεγαλόπολης.

43. Παραχώρηση χώρου στον οικίσκο στη θέση ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ για τη λειτουργία
εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.

44. Εξέταση της από 20.10.2014 υποβληθείσας με αριθμ. πρωτ. 19360/21-10-2014 στο
Δήμο Αίτησης του κ. Δημητρίου Κων/νου Μαστραγγελόπουλου σχετικά με την παύση
εργασιών επί κοινοχρήστου κοινοτικής – αγροτικής οδού στη θέση «Πορί» της
κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Λυκοσούρας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα... "Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2015"

SOS Χαλκιδική: Σαββάτο 28/3 στις 11.30 στην πλατεία ΧΑΝΘ (βίντεο σποτ)

Μεγάλη πορεία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Θεσσαλονίκη
Σάββατο 28/3 στις 11:30 στην Πλατεία ΧΑΝΘ
SOS Χαλκιδική


Η Eldorado Gold συνεχίζει την καταστροφική της εξόρυξη στις Σκουριές στη Χαλκιδική.
Είναι απόλυτη ανάγκη να τους σταματήσουμε πριν η καταστροφή γίνει ανεπανόρθωτη.
Απαιτούμε να φύγει άμεσα η Eldorado από τον Κάκκαβο.
Ζητάμε την άμεση απαλλαγή των 350 διωκόμενων αγωνιστών.
Αγωνιζόμαστε για να μην χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν από την εξόρυξη χρυσού.

Καλούμε όλους τους πολίτες σε πορεία,
το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:30 στην Πλατεία ΧΑΝΘ
Να μην αφήσουμε την Βόρεια Ελλάδα να καταστραφεί από τους χρυσοθήρες.
Να μην αφήσουμε τον καρκίνο να έρθει στα σπίτια μας!
Στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας της πορείας, η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης σας καλεί σε μια ανοιχτή συνάντηση την

Δευτέρα 23/3 στις 7:30μμ, στο Σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών (Ηλέκτρας 1, Πάρκο Μπότσαρη)

Καλούμε πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα, συλλογικότητες, σωματεία, επιτροπές κατοίκων αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να παλέψει ενάντια στην καταστροφή από τους χρυσοθήρες για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε την μεγάλη πορεία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού του Σαββάτου 28/3.Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού
https://www.facebook.com/events/1609029302642522/
Διαβάστε περισσότερα... "SOS Χαλκιδική: Σαββάτο 28/3 στις 11.30 στην πλατεία ΧΑΝΘ (βίντεο σποτ)"

«Ανίκανος για πτήση» ο μοιραίος πιλότος – Ερωτική απογοήτευση το κίνητρο;


Στα κίνητρα που οδήγησαν τον συγκυβερνήτη του Airbus της Germanwings να ρίξει με τη θέλησή του το αεροσκάφος στις γαλλικές Άλπεις στρέφονται πλέον οι έρευνες των Γερμανών, οι οποίοι συγκέντρωσαν «σημαντικά ευρήματα» στα δύο σπίτια του μετά τη χθεσινή εξονυχιστική έρευνα. Στο μεταξύ, νέο σοκ προκαλούν σημερινά δημοσιεύματα από Γερμανία και Αγγλία που, επικαλούμενα επίσημα έγγραφα, κάνουν λόγο για βαριά κατάθλιψη του 28χρονου πιλότου που επιδεινώθηκε από τον πρόσφατο χωρισμό του.

«Ανίκανος για πτήση» ο μοιραίος πιλότος - Ερωτική απογοήτευση το κίνητρο;
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στα σπίτια του Λούμπιτς, στο πατρικό του στο Μονταμπούρ της Γερμανίας και ένα διαμέρισμα στο Ντίσελντορφ, αμέσως μόλις έγινε γνωστό από τον εισαγγελέα της Μασαλίας ότι ο συγκυβερνήτης έριξε σκόπιμα το αεροσκάφος στις γαλλικές Αλπεις, έκαναν φύλλο-φτερό τους χώρους που χρησιμοποιούσε και έχουν συλλέξει έγγραφα και άλλα ευρήματα, ανάμεσα στα οποία και τον υπολογιστή του «δολοφόνου των Άλπεων», όπως αποκαλείται πλέον ο Λούμπιτς από τα μέσα ενημέρωσης σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ της Daily Telegraph, μετά την τετράωρη έρευνα υπήρξε μια «σημαντική ανακάλυψη» στο σπίτι του Ντίσελντορφ, το οποίο ο πιλότος μοιραζόταν με την κοπέλα του, με την οποία όμως, όπως υποστηρίζει η Daily ο Αντρέας Λούμπιτς είχε μόλις πρόσφατα χωρίσε με αποτέλεσμα να βιώνει ερωτική απογοήτευση.

«Bρήκαμε κάτι που τώρα θα σταλεί στα εργαστήρια. Δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν τι είναι αλλά ίσως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γι′ αυτό που συνέβη. Ελπίζουμε τα ευρήματα να μας δώσουν τις εξηγήσεις που ζητάμε»
δήλωσε επισήμως στη βρετανική εφημερίδα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μάρκους Νίστσερι, χωρίς να σχολιάζει το σενάριο της ερωτικής απογοήτευσης και περιοριζόμενη στο να δηλώνει πως ο 28χρονος συγκυβερνήτης της μοιραίας πτήσης βίωνε «μια προσωπική κρίση».

Το πρωτοσέλιδο της σημερινής Bild όπου δημοσιεύονται έγγραφα που αποδεικνύουν την κακή ψυχολογική κατάσταση του μοιραίου συγκυβερνήτη.

Το πρωτοσέλιδο της σημερινής Bild όπου δημοσιεύονται έγγραφα που αποδεικνύουν την κακή ψυχολογική κατάσταση του μοιραίου συγκυβερνήτη.

Η αστυνομία πάντως είπε ότι δεν πρόκειται για σημείωμα αυτοκτονίας.

Βαριά ψυχολογικά προβλήματα
Στο μεταξύ, προς επίρρωσιν των πληροφοριών που έρχονται από χθες το βράδυ ότι ο Γερμανός πιλότος που παρέσυρε στον θάνατο 149 ζωές είχε ιστορικό κατάθλιψης, η Bild δημοσιεύει σήμερα ιατρικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο 28χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων είχε κριθεί «μη ικανός» να πιλοτάρει.

Γερμανοί αξιωματούχοι έκαναν χθες φύλλο και φτερό τα δύο σπίτια του 28χρονου πιλότου και αφαίρεσαν πολλά προσωπικά αντικείμενα και έγγραφαν τα οποία έχουν ήδη σταλεί προς διερεύνηση.

Γερμανοί αξιωματούχοι έκαναν χθες φύλλο και φτερό τα δύο σπίτια του 28χρονου πιλότου και αφαίρεσαν πολλά προσωπικά αντικείμενα και έγγραφαν τα οποία έχουν ήδη σταλεί προς διερεύνηση.

Αυτά αποδεικνύουν ότι ο συγκυβερνήτης του μοιραίου Airbus A320 της Germanwings Αντρέας Λούμπιτς υπέφερε πριν από έξι χρόνια από σοβαρή κατάθλιψη και έκτοτε βρισκόταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση, εν γνώσει μάλιστα της Lufthansa.

Ο συγκυβερνήτης πέρασε «ένα βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο» το 2009 και είχε ακολουθήσει ψυχιατρική θεραπεία, υποστηρίζει η εφημερίδα βασιζόμενη σε έγγραφα της γερμανικής αρχής επίβλεψης των αερομεταφορών (Luftfahrtbundesamt, LBA).

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας κρατάει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τραγικών θυμάτων του Airbus που παρέσυρε στο θάνατο ο 28χρονος πιλότος.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας κρατάει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τραγικών θυμάτων του Airbus που παρέσυρε στο θάνατο ο 28χρονος πιλότος.

Έκτοτε ο νεαρός άνδρας ακολουθούσε «ιδιαίτερη και τακτική ιατρική» θεραπεία, συνεχίζει η εφημερίδα, η οποία υποστηρίζει πως οι πληροφορίες αυτές διαβιβάσθηκαν στην LBA από τη Lufthansa, θυγατρική της οποίας είναι η Germanwings.

Ο επικεφαλής της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Κάρστεν Σπορ δήλωσε χθες, Πέμπτη, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, πως ο Αντρέας Λούμπιτς είχε διακόψει «για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα» την εκπαίδευσή του ως πιλότου την οποία είχε αρχίσει το 2008.

Στη συνέχεια είχε επαναλάβει και ολοκληρώσει κανονικά την εκπαίδευσή του, πριν αρχίσει το 2013 να πετάει με τα Airbus A320. Σύμφωνα με την Bild την εποχή που είχε διακόψει την εκπαίδευσή του, έπασχε «από κατάλθιψη και κρίσεις άγχους».

Ένας ψυχολόγος θα εξετάσει σήμερα τα ντοκουμέντα της αρχής επίβλεψης των αερομεταφορών, υποστηρίζει ακόμη η γερμανική εφημερίδα.

Στη συνέχεια θα ντοκουμέντα αυτά θα παραληθφούν από τις γερμανικές δικαστικές αρχές, οι οποίες πρόκειται να τα διαβιβάσουν στους γάλλους ερευνητές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέλος, σύμφωνα με την Bild, η γερμανική υπηρεσία εναέριων μεταφορών αναφέρει σε υπηρεσιακο έγγραφο οτι ο 28χρονος έπαιρνε τακτικά φαρμακευτική αγωγή για την κατάθλιψη.

Με τσεκούρι προσπαθούσε ο πιλότος να ανοίξει την πόρτα
Η Bild αναφέρει επίσης, επικαλούμενη πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, πως την ώρα που ο συγκυβερνήτης οδηγούσε το αεροπλάνο προς το έδαφος για λόγους που είναι ακόμη άγνωστοι, ο κυβερνήτης της πτήσης χρησιμοποίησε ένα τσεκούρι που βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο για να επιχειρήσει να παραβιάσει τη θωρακισμένη πόρτα του πιλοτηρίου, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, και να προσπαθήσει να εμποδίσει την καταστροφή.

Μία εκπρόσωπος της Germanwings είπε στην εφημερίδα πως ένα τσεκούρι βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο. Το εργαλείο αυτό «αποτελεί μέρος του εξοπλισμού ασφαλείας ενός Α320», δήλωσε.

Αλλάζουν τους κανόνες ασφαλείας μετά το σοκ
Μετά τις αποκαλύψεις του γενικού εισαγγελέα της Μασσαλίας που άφησαν άναυδη την Ευρώπη, η ομοσπονδία των γερμανικών επιχειρήσεων της πολιτικής αεροπορίας (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V, BDL) ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει στο άμεσο μέλλον ως κανόνα το να βρίσκονται πάντοτε στο πιλοτήριο όλων των αεροσκαφών εν πτήσει δύο πρόσωπα.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο δημόσιο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, παράλληλα, ο Κάρστεν Σπορ, ο επικεφαλής της Lufthansa, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση για να συζητηθούν τρόποι «οι οποίοι θα επιτρέψουν την αύξηση της ασφάλειας άμεσα» στις εμπορικές πτήσεις αύριο Παρασκευή.

Στη συνάντηση αυτή αναμένεται να λάβουν μέρος εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρήσεων της αεροπορικής βιομηχανίας, «της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αερομεταφορών» (LBA) και των «αρχών», όπως σημείωσε.

Η θέσπιση του κανόνα της συνεχούς παρουσίας δύο προσώπων στο πιλοτήριο αναμένεται ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση αυτή, πρόσθεσε ο Σπορ, σύμφωνα με το ARD.


moriasnews.gr
Διαβάστε περισσότερα... "«Ανίκανος για πτήση» ο μοιραίος πιλότος – Ερωτική απογοήτευση το κίνητρο;"

Όχι μία αλλά 15 σοφίες σήμερα... για τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα... "Όχι μία αλλά 15 σοφίες σήμερα... για τη ζωή"

Συμμετοχή Δήμου Μεγαλόπολης στην «Ώρα της Γης»


  Η “Ώρα της Γης” είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό κίνημα της WWF, το οποίο ενημερώνει και κινητοποιεί εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο, προκειμένου ο κάθε ένας μας ξεχωριστά να κατανοήσει πως μια μικρή αλλαγή στις δικές του συνήθειες,  μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος.

  Από το 2007 που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, η ημέρα της “Ώρας της Γης”  πραγματοποιείται το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου κάθε έτους. Εξαπλώθηκε σε 162 χώρες και 7000 πόλεις και υποστηρίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους, οργανισμούς και κυβερνήσεις  σε όλο τον κόσμο.

  Ο Δήμος Μεγαλόπολης, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες του περιβάλλοντος θα συμμετάσχει στην «Ώρα της Γης 2015» κλείνοντας συμβολικά για μία ώρα τα φώτα του Δημαρχείου, του κλειστού γυμναστηρίου, καθώς και του πνευματικού κέντρου το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 20:30, δίδοντας ένα μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης με όλους τους συμπολίτες του Δήμου.

 Οι δημότες καλούνται να συμμετάσχουν και ιδιωτικά σβήνοντας τα φώτα και των δικών τους σπιτιών την ίδια ώρα.Ο  Δήμαρχος Μεγαλόπολης


Παπαδόπουλος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα... "Συμμετοχή Δήμου Μεγαλόπολης στην «Ώρα της Γης»"

Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στατιστικούς Ανταποκριτές στην Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα έτους 2014.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ,
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου  2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για  οκτώ  (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:
ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,

Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,

Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στην Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ».

Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/elstat_correspodents_2015.pdf

-----------------
Η πλήρης ανακοίνωση:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ,
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου  2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για  οκτώ  (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:

ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,

Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,

Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Το έργο τους περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κλπ) και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει. Τα στοιχεία συλλέγονται, με επισκέψεις στο χώρο των διοικητικών και των άλλων πηγών, συμπληρώνοντας τα βοηθητικά ερωτηματολόγια σε αρχεία excel. Πολλές φορές όμως, είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη με παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι ανάγκες της έρευνας απαιτούν, καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και  δυνατότητα μετακίνησης εντός της δημοτικής ενότητας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.
Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα, υποχρεωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται στις έδρες των νομών (ΥΣΝ), για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους , όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων της έρευνας

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες Στατιστικοί Ανταποκριτές δεσμεύονται εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν.
Η επιλογή των Στατιστικών Ανταποκριτών γίνεται με ένα σύστημα μοριοδότησης τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ, εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών Πινάκων Κατάταξης των Στατιστικών Ανταποκριτών.

Κάθε Στατιστικός Ανταποκριτής αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συνέχιση της απασχόλησής του ως Στατιστικός Ανταποκριτής στην ΕΛΣΤΑΤ.
Η αμοιβή των Στατιστικών Ανταποκριτών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου τους και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου.

Η αμοιβή για κάθε ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συγκέντρωση και καταγραφή της πληροφορίας για κάθε Δημοτική Ενότητα και δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Στατιστικών Ανταποκριτών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση και τον έλεγχο της εργασίας τους.

Η παροχή υπηρεσιών Στατιστικών Ανταποκριτών στην ΕΛΣΤΑΤ από ιδιώτες γεωπόνους σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:

http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=999:5558

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Στατιστικών Ανταποκριτών, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Για τους ενδιαφερομένους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης.


Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2. Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Δ Ο Υ που ανήκουν.

3. Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.

5. Τίτλο/ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για όσους δεν τηρούν τα βιβλία του κώδικα βιβλίων και στοιχείων ότι δεν είναι κατ’ επάγγελμα ερευνητές και η εργασία που θα αναλάβουν είναι περιστασιακή και συνεπώς δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

7. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1) για υποψηφίους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους Στατιστικούς Ανταποκριτές, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως.

Για αυτούς τους Στατιστικούς Ανταποκριτές που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα.

Για τους Στατιστικούς Ανταποκριτές που θα απασχοληθούν σε Νομούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Στατιστικής Νομού (ΥΣΝ). Στη συνέχεια, κατόπιν πρώτων ελέγχων, τα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Οι υποψήφιοι Στατιστικοί Ανταποκριτές, για να έχουν δικαίωμα να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, πρέπει προηγουμένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εκπαίδευση στην έρευνα, τα οποία θα ελεγχθούν από τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρμόδια για τον καθορισμό του καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέματα ΟΑΕΔ) που αφορά όσους απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές και είναι ιδιώτες γεωπόνοι, σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο Στατιστικό Ανταποκριτή κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA
Η επιλογή των Στατιστικών Ανταποκριτών θα γίνει από το Τμήμα Ετησίων Στατιστικών Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Στατιστικών Αλιείας, της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της έρευνας.

Άρνηση του υποψήφιου Στατιστικού Ανταποκριτή να αποδεχτεί τη συμμετοχή του στην έρευνα, στην περιοχή προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών.

Επισημαίνεται ότι πέραν της αμοιβής ανά δελτίο δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι υποψήφιοι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA
Για να έχει τη δυνατότητα ο υποψήφιος Στατιστικός Ανταποκριτής να επιλεγεί στην έρευνα, θα πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα χρόνου για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας διενέργειας της έρευνας και συγκεκριμένα από 2 Μαϊου 2015 έως 30 Δεκεμβρίου 2015 .

3. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTHN ΕΡΕΥΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
Άρνηση του υποψήφιου Στατιστικού Ανταποκριτή να αποδεχτεί τη συμμετοχή του στη διενεργούμενη έρευνα, όταν επιλεγεί από το σύστημα ή και μετά από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΨΕΥΔΩΝ  Ή ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, συμμετοχή και εμπειρία σε συγκεκριμένες στατιστικές έρευνες, σχέση συγγένειας με Υπαλλήλους που εργάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, πλαστά δικαιολογητικά κλπ., θα έχει ως συνέπεια και τον αποκλεισμό του όχι μόνον από το νέο Μητρώο, αλλά και από τα επόμενα Μητρώα Στατιστικών Ανταποκριτών.

4. ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές, πρέπει να εργαστούν με συνέπεια, ώστε να συμπληρώσουν στους καθορισμένους χρόνους και ορθά τα ερωτηματολόγια. Η ανταπόκριση του Στατιστικού Ανταποκριτή στο έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και αν η ανταπόκριση βρεθεί ελλιπής, ο συνεργάτης θα αντικατασταθεί με συγκεκριμένη διαδικασία και επίσης δεν θα συμπεριληφθεί τουλάχιστον στο επόμενο Μητρώο.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Δεν επιτρέπεται Στατιστικός Ανταποκριτής να λάβει μέρος στην έρευνα ενός Νομού, όταν στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού αυτού υπηρετεί συγγενής του.

Έχει, όμως, δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του.

Επίσης, αποκλείονται οι Στατιστικοί Ανταποκριτές από την έρευνα, όταν στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα υπηρετούν συγγενείς τους ως υπάλληλοι.

Τέλος δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος ως Στατιστικοί Ανταποκριτές, συγγενικά πρόσωπα των Γενικών Διευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

6. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣTHN ΕΡΕΥΝA
Ο υποψήφιος Στατιστικός Ανταποκριτής θα ειδοποιείται για την επιλογή του στην έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ και με τον ίδιο τρόπο, (δηλαδή με μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση), θα αποδέχεται την πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και ως αποδεικτικό ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο της συγκεκριμένης εφαρμογής και έχει διατεθεί στην ΕΛΣΤΑΤ.

Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, η μη απόκριση του υποψηφίου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από την  έρευνα.

Αυτή η Ανακοίνωση – Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Κατά τον ίδιο χρόνο, η πρόσκληση, με δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, αποστέλλεται προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αναρτάται δε σε όλες τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε ορισμένες δημοτικές ενότητες, θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων από υπάλληλο της ΥΣΝ.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Η αμοιβή των Στατιστικών Ανταποκριτών καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες μέτρησης του έργου των Στατιστικών Ανταποκριτών και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου που αφορά μία δημοτική ενότητα σε συνάρτηση με τον αριθμό των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων  της.

Συγκεκριμένα η αμοιβή ορίζεται σε 197,28 ευρώ ανά ερωτηματολόγιο Δημοτικής Ενότητας που αποτελείται από μια δημοτική / τοπική κοινότητα. Για την αμοιβή αυτή ελήφθησαν υπόψη ο χρόνος συλλογής των στοιχείων, ο χρόνος επισκέψεων σε μεγάλους παραγωγούς και ο χρόνος συμπλήρωσης  του δελτίου. Για κάθε επιπλέον δημοτική /τοπική κοινότητα που έχει η δημοτική ενότητα το ποσό  αυξάνεται κατά 49,32 ευρώ.

Για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει δύο δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 246,6 ευρώ, το ερωτηματολόγιο μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει  οκτώ δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 542,52 ευρώ και μίας Δημοτικής Ενότητας που έχει 23 δημοτικές/τοπικές κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 1282,32 ευρώ.

Όσοι ιδιώτες γεωπόνοι Στατιστικοί Ανταποκριτές έχουν ακαθάριστο ποσό, για κάθε τίτλο πληρωμής, μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500,00 ευρώ, οφείλουν να προσκομίζουν στην ΕΛΣΤΑΤ Φορολογική Ενημερότητα.

Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο δύναται να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του εκάστοτε ισχύοντος Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των Στατιστικών Ανταποκριτών γίνεται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση και τον έλεγχο της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:
στην κα Ευφροσύνη Καραγιάννη, στο τηλέφωνο 213 1352050,
ή στην κα Μονιάκη Χρυσούλα στο τηλέφωνο 213 1352457,
ή στην κα Μαρία Ζαχαρή στο τηλέφωνο 213 1352049                                                                                           
                                                                                             

Διαβάστε περισσότερα... "Δήμος Μεγαλόπολης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στατιστικούς Ανταποκριτές στην Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα έτους 2014."

Χάλκινο μετάλλιο για την Αναστασία-Δήμητρα Φασουλή σε διεθνή διαγωνισμό μαγειρικής


Η Αναστασία-Δήμητρα Φασουλή από την Μεγαλόπολη, είναι η σπουδάστρια Μαγειρικής Τέχνης που εκπροσώπησε το ΙΙΕΚ Ορίζων Καλαμάτας στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής στην Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Chefs Club Βορείου Ελλάδος και της Παγκόσμιας Λέσχης Αρχιμαγείρων WACS.

Κατόπιν Εσωτερικού Διαγωνισμού Μαγειρικής που διεξάχθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής μεταξύ των σπουδαστών, ξεχώρισε η συνταγή της σπουδάστριας Αναστασίας -Δήμητρας Φασουλή.

Πιάτο: Μεσσηνιακός Τραχανάς με θαλασσινά και σταμναγκάθι

Στην κατηγορία που μετείχε η μαθητευόμενη Chef στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής στην Θεσσαλονίκη ήταν:

“Best Chef Student of the year 
preparation of a main dish Grand Prix”

Από τις πιο δύσκολες κατηγορίες που μπορεί να διαγωνιστεί ένας Chef μιας και ο διαγωνιζόμενος δεν γνωρίζει μέχρι τελευταίας στιγμής τα υλικά παρασκευής στο να μπορέσει να έχει προετοιμαστεί αναλόγως.

Ο διαγωνιζόμενος καλείται να υλοποιήσει μια συνταγή υψηλής Μαγειρικής Τέχνης σε διάρκεια μόλις μιας ώρας παρασκευάζοντας δυο όμοια πιάτα ένα εκ των οποίων παρουσιάζεται στην Κριτική Επιτροπή που μετέχουν Διεθνούς κύρους Chefs της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων WACS και το δεύτερο που γίνεται παρουσίαση για τα media και τον Τύπο.

Τετραμελής αποστολή γεμάτη αισιοδοξία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουάριου από την Καλαμάτα για την Θεσσαλονίκη με επικεφαλής της Μαγειρικής ομάδας τον κ. Κωστόπουλο Πάρη Διευθυντή Κουζίνας του ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ και τον κ. Βενυχάκη Κωνσταντίνο Καθηγητή Μαγειρικής Τέχνης της σχολής, την διαγωνιζομένη Αναστασία-Δήμητρα Φασουλή με βοηθό την επίσης μαθήτρια Διονυσία Ψώνη.

Οι συμμετοχή Ξένων χωρών στον Διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη όπως:

Νότια Κορέα, Ταιβάν, Ταϊλάνδη, Αραβικά Εμιράτα, Κύπρος, Τουρκία, Μάλτα, Κροατία, Ουζμπεκιστάν, Λετονία, Σερβία, Ισραήλ, Αίγυπτος κ.α.

kafeneio-megalopolis.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Χάλκινο μετάλλιο για την Αναστασία-Δήμητρα Φασουλή σε διεθνή διαγωνισμό μαγειρικής"

Πρώτη φορά...Αποθεματικά ερωτηματικά


Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας σε κάποια εμφάνισή του πριν λίγες μέρες σε πρωινή εκπομπή στον ALPHA, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πειραχθεί ούτε ένα ευρώ από τα αποθεματικά των Ταμείων.

Η είδηση για το ότι η Περιφέρεια Αττικής αποφασίζει να θέσει τα αποθεματικά της σε ειδικό λογαριασμό έκρουσε τον κώδωνα της ενημέρωσης  και όπως ήταν φυσικό τροφοδότησε τα ΜΜΕ  όπως και τον ΑΙΡΕΤΟ. Αυτό δεν μπορεί να προκαλεί απορίες γιατί οι διαδικασίες των συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων δεν είναι κλειστές οπότε δεν πρέπει  η κα Δούρου  να θέτει ζητήματα διαρροών.

Αυτό όμως που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά είναι το εξής. Αν τελικά τα αποθεματικά της Περιφέρειας Αττικής πάνε για την αποπληρωμή του χρέους οι άλλες Περιφέρειες της Χώρας θα πράξουν το ίδιο;;; Για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων που εξελέγη με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει την ίδια απόφαση ;;; Και απέναντι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τι θα κάνει;;; Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αντίστοιχα;;; Οι υπόλοιποι;;;

Και αν όπως ισχυρίζεται σε non paper ( έλεος με τα non paper ) η παράταξη της Περιφερειάρχη ότι υπήρχαν σε 99 λογαριασμούς τοποθετημένα άτοκα σχεδόν διάφορα ποσά, δε θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί όπως έπρεπε;;;  Εκτός αν εννοεί ότι τα ποσά ήταν σπασμένα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει σωστή διαπραγμάτευση. Αλλά και πάλι υπάρχει ηθικό αν όχι άλλο ζήτημα για τους προηγούμενους.airetos.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Πρώτη φορά...Αποθεματικά ερωτηματικά"

Εμφιάλωση πόσιμου νερού της πηγής Δάφνης στα Τέμπη

Έρχεται εμφιαλωμένο… “δημοτικό” νερό


Νερό Τεμπών οσονούπω στα ψυγεία μας!
Την αξιοποίηση-εκμετάλλευση της πηγής Δάφνης στα Τέμπη ζητά με αίτησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τεμπών λαρισινή εταιρία εμφιάλωσης.

Σύμφωνα με το eleftheria.gr το θέμα φέρνει, με εισήγησή του, στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου, ο δήμαρχος Κων. Κολλάτος, η οποία θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 7 μ.μ. (στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου, στο Μακρυχώρι).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση αφορά στην εκμετάλλευση ενός μικρού μόνο μέρους της δυναμικότητας της πηγής.

Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό αλλά οι πηγές της Κοιλάδας τροφοδοτούν με 8.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, το υδάτινο σύστημα του Πηνειού ποταμού. Μόνο η πηγή Δάφνης παροχετεύει περί τα 1.500 κυβικά.

aftodioikisi.gr

Διαβάστε περισσότερα... "Εμφιάλωση πόσιμου νερού της πηγής Δάφνης στα Τέμπη"

ΔΕΗ Α.Ε.: Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (.pdf)


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία έχουν επιλέξει από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο να αποτιμούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία με βάση αποτιμήσεις της εύλογης αξίας τους.

Οι αποτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση κάθε 3-5 χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αποτίμησης ενσωματώθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2009.

Κατά συνέπεια, το 2014 ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014

Δείτε τον απολογισμό εδώ.
Διαβάστε περισσότερα... "ΔΕΗ Α.Ε.: Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (.pdf)"